Menu Tematyczne

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

logo ceidg
 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Od 1 lipca 2011 r. spis ewidencji przedsiębiorców prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Sam system umożliwia zarejestrowanie, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną oraz uzyskanie danych o przedsiębiorcach (osobach fizycznych, wspólnikach spółek cywilnych prowadzących działalność gospodarczą).


Rejestracja działalności gospodarczej następuje poprzez przesłanie wniosku CEIDG-1 do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospoadrczej. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Wniosek CEIDG-1 przedsiębiorca może złożyć w następujący sposób:

 • w formie elektronicznej - wypełniając samodzielnie formularz elektroniczny* ( przy użyciu kreatora, który podpowie i poprowadzi „krok po kroku” przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1), który jest dostępny na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, a następnie przesyłając go bezpośrednio do CEIDG

 • w formie tradycyjnej - wypełniając formularz papierowy i składając go w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.

 • przez telefon - od stycznia 2017 r. została uruchomiona proaktywna usługa pozwalająca na rejestrację własnej firmy przez telefon, to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

  Jak to działa?

  W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejstracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu CEIDG. Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może się udać do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłozy do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż firmę przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

*poprzez logowanie się do CEIDG bądź też bez logowania się do systemu. W przypadku anonimowego logowania należy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku udać się do dowolnego Urzędu Miasta/Gminy celem potwierdzenia tożsamości (urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku).

Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę:

 • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub

 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (więcej informacji można znaleźć na  www.epuap.gov.pl ) lub

 • podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (opcja na razie niedostępna), lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek.

Wniosek składany w formie papierowej powinien zostać:

 • podpisany osobiście przez przedsiębiorcę przy urzędniku przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub

 • podpisany przez pełnomocnika przedsiębiorcy po okazaniu pełnomocnictwa do spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu  tożsamości pełnomocnika (opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa do akt pobierana jest w przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik, którego ustanowienie nie zostało ujawnione we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG i jednocześnie jest to osoba z dalszej rodziny lub osoba obca) lub

 • przesłany listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1.

UWAGA!

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

 

Kontakt w Urzędzie Miasta Hajnówka:
Referat Polityki Gospodarczej
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (pok.221, 220)
tel. 85 682 64 45, 85 682 20 16
godziny pracy: pon.-pt. 8.00 – 16.00, wt.-pt. 7.30 – 15.30

 

PLIKI DO  POBRANIA:

 

Wniosek o odebranie uprawnień pracownikowi urzędu w CEIDG

Lista kodów PKD zawierająca informacje o powiązaniach z działalnością reglamentowaną oraz wskazanie kodów, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem DG w różnych formach (aktualizacja w dniu 02.02.16)

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (aktualizacja w dniu 06.06.16)

Formularze obowiązujące od 01.01.2017r.

Formularz CEIDG-1

Załącznik CEIDG-MW

Załącznik CEIDG-RD

Załącznik CEIDG-RB

Załącznik CEIDG-SC

Załącznik CEIDG-PN

Załącznik CEIDG-POPR