BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 93/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 9 sierpnia 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2019

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506), oraz § 15 ust.1 i 2 uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 263, poz. 2802, poz. 2807; z 2008r., Nr 159, poz.1554, z 2010r., Nr 213, poz.2628,z 2011r., Nr 183, poz. 2198, z 2016r., poz.2478) i § 3 załącznika do zarządzenia Nr 51/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka, Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu położonego przy ul. 3 Maja 39 w Hajnówce w składzie:

 

1 Agnieszka Parfieniuk - przewodniczący

2. Janusz Woszczenko - członek

3. Urszula Kazimiruk - członek

4. Wiesława Raczkowska - członek

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-01-09 10:46 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2020-01-09 10:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska