BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 92/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 92/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 92/13

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938) oraz §11 Uchwały Nr XXIII/176/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2013 zarządzam co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków w następujący sposób:

 1. zmniejszyć plan wydatków w rozdz. 63095§6059 – 1.500zł

 2. zmniejszyć plan wydatków w rozdz. 90005§6059 - 500zł

 3. zwiększyć plan wydatków w rozdz. 63095§6057 - 1.500zł

 4. zwiększyć plan wydatków w rozdz. 90005§6057 - 500zł

Wykonano tablice informacyjne promujące projekty „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Hajnówka poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych” oraz „Zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie miasta Hajnówka poprzez instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej”. Poniesione wydatki zostaną zrefundowane w roku 2014.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 1. dochody budżetowe - 55.898.623 zł tego:

  a) bieżące w wysokości 51.323.652zł,

  b)majątkowe w wysokości 4.574.971zł

 2. wydatki budżetowe - 58.465.721 zł, z tego:

  a) bieżące w wysokości 50.980.688 zł

  b) majątkowe w wysokości 7.485.033zł

 3. deficyt budżetowy gminy w kwocie 2.567.098 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2016-03-16 14:17 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2016-03-16 14:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska