Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 90/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 sierpnia 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 90/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 1 sierpnia 2019r.

w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art.15 ust.1   ustawy  z   dnia   25   października   1991 r. o   organizowaniu   i   prowadzeniu   działalności  kulturalnej   (Dz. U. z  2018 r.,   poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, poz. 730 ), w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o  bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz.574, poz. 1669)  oraz art. 68 i art. 68² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040), po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń   zawodowych   i   twórczych   właściwych   ze   względu   na   rodzaj   działalności prowadzonej przez instytucję  zarządzam, co następuje:
§ 1.
1.   Powołuję z dniem 1 sierpnia 2019 roku Panią Marię Skwarczyńską na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce na czas określony tj. od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 lipca 2022 r.
2.   Powołanie  powoduje  nawiązanie  stosunku   pracy  z  powołania w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce na okres 3 lat.
3.   Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki  pracy zostaną określone odrębnie.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi  Gminy Miejskiej Hajnówka.
                  
§ 3.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka.
                               

                                           BURMISTRZ
                                        Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-08-01 10:08 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2019-08-01 10:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska