BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 86/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/13

Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2013 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


§ 1.
Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), zarządzam przeprowadzenie częściowej inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2013 roku składników majątkowych w Urzędzie Miasta Hajnówka przez komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

1/  Grygoruk     Jarosław      –  przewodniczący
2/  Pełka      Teresa               –  członek
3/  Kiendyś  Mikołaj            –  członek

w terminie od dnia 31.12.2013 r. do dnia 15.01.2014 r.

         § 2.
1. W drodze spisu z natury przeprowadzić inwentaryzację:
1) gotówki w kasie;
2) druków ścisłego zarachowania;
3)  paliwa w pojazdach i urządzeniach;
4)  użyczonych składników aktywów.
2. Metodą uzgodnienia sald przeprowadzić inwentaryzację:
1) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
2) kredytów, pożyczek, papierów wartościowych (obligacji);
3) należności i zobowiązań.
3. Drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości składników majątku przeprowadzić inwentaryzację:

1) gruntów - ilościowo;
2)  inwestycji rozpoczętych;
3) innych aktywów i pasywów nie podlegających spisowi z natury i uzgodnieniu sald.
§ 3.
Do   przeprowadzenia  inwentaryzacji  powołuję  zespoły  spisowe  w  następującym
składzie:
1) do spisu składników wymienionych w § 2 ust. 1
    - Kiendyś        Mikołaj         - przewodniczący
    - Pełka        Teresa        - członek;
2) do weryfikacji składników wymienionych w § 2 ust. 2, ust. 3 pkt 2 i 3
    - Zabrocka              Agnieszka        - przewodnicząca
    - Bugwin        Emilia        - członek;
3) do weryfikacji gruntów  wymienionych w § 2 ust. 3 pkt 1
    - Woszczenko    Janusz        - przewodniczący
    - Kazimiruk        Urszula        - członek.
 

§ 4.
1. Spis z natury przeprowadzić w obecności osób odpowiedzialnych – korzystających z majątku.
2. Inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald dokonują pracownicy referatu finansowo-budżetowego we współpracy z właściwymi służbami Urzędu Miasta.
3. Komisję zobowiązuję do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.
§ 6.
Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


                                        BURMISTRZ
                                          Jerzy  Sirak

 


Data wytworzenia: 2016-04-12 13:00 Autor: Mikołaj Kiendyś Data publikacji: 2016-04-12 13:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-04-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska