BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 83/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 83/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 grudnia 2013r.

Zarządzenie Nr 83/13
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 4 grudnia 2013 roku

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Na podstawie § 3 ust.4 uchwały nr XXXVII/223/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić autopoprawki do projektu budżetu miasta przyjętego zarządzeniem nr 77/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu budżetu miasta na 2014 rok, w sposób następujący:
1) w załączniku nr 2 do projektu uchwały – wydatki budżetu miasta na 2014 rok-  wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się kwotę 3.500zł w rozdz. 92195§2360

b) zwiększa się kwotę 5.000zł w rozdz. 92605§2360

c) zmniejsza się kwotę 8.500zł w rozdz. 92695§4300

d) zwiększa się kwotę 12.000zł w rozdz. 92604§4440

e) zmniejsza się kwotę 12.000 w rozdz. 92604§4170

 

2) w załączniku nr 3 do projektu uchwały- zadania inwestycyjne w 2014 roku- dodaje się:
a) w poz.12 – wykoanie dokumentacji w ul. Wiejskiej oraz wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w ul. Rakowieckiego (szpital) do ul. Lipowej,
b) w poz. 12 – wykreśla się wykonanie dokumentacji w ul. Jesionowej,
c) w poz. 14 – dodaje się opracowanie dokumentacji w ul. Bartników

3) w załączniku nr 5 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -

a) zwiększenie dotacji w poz. 12 – propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta na kwotę 2.000zł;

b) zwiększenie dotacji w poz.13 – aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta o kwiotę 1.500zł;

c) zwiększenie dotacji w poz. 14 – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej o kwotę 5.000zł

d) kwota dotacji ogółem jest 647.500zł po zmianach 656.000zł.

 

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta Hajnówka.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-08-02 12:28 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2019-08-02 12:28 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska