BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 81/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2013 r

ZARZĄDZENIE Nr 81/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2013 r

ZARZĄDZENIE Nr 81/13
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz pkt 1, 2, 4, 6,10, 11 i 12 załącznika nr 1 do Programu współpracy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/232/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka:
1. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka,
2. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem,
3. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2014,
4. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka,
5. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek,
6. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce,
7. Zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu miasta Hajnówka.

§ 2. Treść ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1 stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                            Burmistrz
                            Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2013-12-02 12:11 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2013-12-02 12:11 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska