BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 80/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 lipca 2019r.

Zarządzenie nr 80/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

 1. Dla Pani Marty Magdaleny Czurak – nauczyciela wspomagającego (oligofrenopedagoga) w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce, w następującym składzie:

  1) Jolanta Stefaniuk – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca

  2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek

  3) Adam Jerzy Chudek – dyrektor szkoły – członek

  4) Dorota Małgorzata Szamborska – ekspert (mgr filologii rosyjskiej, studia podyplomowe w zakresie nauczania blokowego – sztuka (muzyka, plastyka), studia podyplomowe w zakresie ICT, j. obcych oraz drugiego przedmiotu, specjalność: wychowanie do życia w rodzinie, oligofrenopedagogika; nauczyciel szkoły podstawowej, gimnazjum) – członek

  5) Bożena Maria Markiewicz – ekspert (mgr nauczania początkowego, studia podyplomowe – specjalność informatyka, studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji w środowisku otwartym, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą; nauczyciel szkoły podstawowej, dyrektor) – członek.

 2. Dla Pani Ewy Szymańskiej - nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce, w następującym składzie:

  1) Jolanta Stefaniuk – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca

  2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek

  3) Joanna Ruszuk – dyrektor przedszkola – członek

  4) Maria Elżbieta Bańkowska – ekspert (mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna; nauczyciel przedszkola) – członek

  5) Iwona Maria Trusiuk – ekspert (mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego, podyplomowe studium pedagogiki wczesnoszkolnej, zarządzanie oświatą; dyrektor, nauczyciel przedszkola) – członek.

 3. Dla Pani Urszuli Kiryluk - nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce, w następującym składzie:

  1) Jolanta Stefaniuk – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca

  2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek

  3) Dorota Ewelina Durzyńska – dyrektor przedszkola – członek

  4) Maria Elżbieta Bańkowska – ekspert (mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna; nauczyciel przedszkola) – członek

  5) Iwona Maria Trusiuk – ekspert (mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego, podyplomowe studium pedagogiki wczesnoszkolnej, zarządzanie oświatą; dyrektor, nauczyciel przedszkola) – członek.

 4. Dla Pani Mileny Kuradczyk - nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 5 w Hajnówce, w następującym składzie:

  1) Jolanta Stefaniuk – przedstawiciel organu prowadzącego – przewodnicząca

  2) Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek

  3) Małgorzata Katarzyna Saadoon – dyrektor przedszkola – członek

  4) Maria Elżbieta Bańkowska – ekspert (mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna; nauczyciel przedszkola) – członek

  5) Iwona Maria Trusiuk – ekspert (mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego, podyplomowe studium pedagogiki wczesnoszkolnej, zarządzanie oświatą; dyrektor, nauczyciel przedszkola) – członek.

§ 2

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z § 12 ust. 2, § 13, § 14, § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U., poz. 1574).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-07-09 07:48 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2019-07-09 07:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska