Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 79/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 3 lipca 2019 r.

w sprawie zainicjowania i przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z uchwałą Nr VI/43/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić projekt budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 2497 i poz. 3059) zarządza się, co następuje:

§ 1. Oblicza się, że kwota budżetu obywatelskiego na 2020 rok, stanowiąca 0,25% wydatków Miasta Hajnówka zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta, zaokrąglona do pełnych tysięcy w górę, wynosi 214 000,00 zł.

§ 2. Realizacja budżetu obywatelskiego na 2020 rok przebiega zgodnie z następującym harmonogramem:.

1) zgłaszanie projektów – od 11 lipca 2019 r. do 12 sierpnia 2019 r.

2) weryfikacja projektów i ogłoszenie wstępnej listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie – do 9 września 2019 r.

3) składanie odwołań od oceny negatywnej projektu i zweryfikowanych kosztów realizacji projektów przez Burmistrza – do 16 września 2019 r.

4) głosowanie mieszkańców na projekty – od 23 września 2019 r. do 5 października 2019 r.

5) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania – do 15 października 2019 r.

§ 3. Ustala się punkt głosowania w holu Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Hajnówka.

§ 7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Jerzy Sirak

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-07-04 09:21 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2019-07-04 09:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-04 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk