BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 78/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 78/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 78/13

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) zarządzam, co następuje:

§1. Sposób wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka podjętych na XXX sesji Rady Miasta w dniu 30 października 2013 roku określa harmonogram stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się podmiotom wymienionym w kolumnach 4 i 5 załącznika.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2016-04-12 07:54 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2016-04-12 07:54 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-04-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska