Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 7/20 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 stycznia 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2020
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 17 stycznia 2020 r.
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2020 rok


Na  podstawie  art.249  ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o finansach  publicznych  (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649)  zarządzam co następuje:
§ 1. Zatwierdzam  plan  finansowy dochodów  i wydatków  zadań  zleconych  budżetu  miasta  Hajnówka  na 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zatwierdzam wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa:
1. Rozdział 85228§2350 - kwota 2.000 zł.
2. Rozdział 85502§2350 - kwota 243.000 zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-01-21 14:24 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2020-01-21 14:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska