Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 69/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 czerwca 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 69/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz §10 ust. 2 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr XLIV/308/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 4407), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji, wsparcia osób niepełnosprawnych i działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2019 r.

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, o którym mowa w ust. 1, zawiera wykaz oferentów i ofert biorących udział w konkursie oraz wysokość przyznanych środków publicznych i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2019-06-28 14:21 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2019-06-28 14:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-28 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk