Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 68/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 68 / 19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gruntów miasta Hajnówka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i w związku z § 13 Uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (tDz.Urz.Woj. Podl Nr 263, poz. 2802, i 2807, z 2008 r. Nr 159, poz. 1554, z 2010 r. Nr 213, poz. 2628, z 2011 r. Nr 183, poz. 2198, z 2016 r poz. 2478) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na nabycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka oddanej w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej w Hajnówce, oznaczonej numerem geodezyjnym 1565/36 o powierzchni 0,0894 ha, położonej w Hajnówce obręb 3 przy ul. Nowowarszawskiej, dla której jest prowadzona księga wieczysta BI2P/00005082/2. Nabyta nieruchomość zostanie wykorzystana pod realizację celów publicznych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Jerzy Sirak

 

 

 


Data wytworzenia: 2019-06-28 14:26 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2019-06-28 14:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska