BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE nr 65/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 czerwca 2019r.

                                                                                               Zarządzenie nr 65/19

Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 czerwca 2019r.

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości miasta Hajnówka na lata 2019 – 2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Burmistrz Miasta Jerzy Sirak

 

 


Data wytworzenia: 2019-06-17 09:56 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2019-06-17 09:56 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska