Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 64/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 czerwca 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 64/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr XLIV/308/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 4407), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Rozstrzygam otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

1. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce,

2. Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS,

3. Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2019.

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursów, o których mowa w ust. 1, zawiera wykaz oferentów i ofert biorących udział w konkursie oraz wysokość przyznanych środków publicznych i stanowi odpowiednio załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Jerzy Sirak

 

 

 

 


Data wytworzenia: 2019-06-14 09:56 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2019-06-14 09:56 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-14 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk