Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 63/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 maja 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 63/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 8 maja 2018 roku

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm) oraz na podstawie art. 110 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce upoważniam Panią Barbarę Grabiak Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

§ 2.

1. Niniejsze upoważnienie udziela się bezterminowo, jednak nie dłużej niż do dnia ustania stosunku pracy.

2. Niniejsze upoważnienie może być odwołane w każdej chwili.

3. Udzielone upoważnienie dołącza się do akt osobowych pracownika.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-05-30 08:41 Autor: Barbara Zdzisława Wasiluk Data publikacji: 2018-05-30 08:41 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska