BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 8 czerwca 2020r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2020

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 8 czerwca 2020 roku

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

§1. Sposób wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka podjętych na XVIII sesji Rady Miasta w dniu 3 czerwca 2020 roku określa harmonogram stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się podmiotom wymienionym w kolumnach 4 i 5 załącznika.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-06-24 11:44 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2020-06-24 11:44 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska