Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 62/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 czerwca 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 62/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz §17 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr XLIV/308/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 4407) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. W celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji, wsparcia osób niepełnosprawnych i działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2019 r. powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Jarosław Grygoruk – członek,

2) Anna Pacewicz – członek,

3) Emilia Korolczuk – członek,

4) Agnieszka Olender – ekspert.

§ 2

1. Komisja Konkursowa opiniuje oferty zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz uwzględniając warunki konkursu.

2. Komisja do dnia 18czerwca 2019 roku przedstawi Burmistrzowi Miasta Hajnówka propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

§ 3

Ustalam Regulamin Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi propozycji podziału środków.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

                                                                                                                                                                                          Jerzy Sirak

 

 


Data wytworzenia: 2019-06-05 12:35 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2019-06-05 12:35 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska