Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 6/20 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 stycznia 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2020
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 17 stycznia 2020 r.
w sprawie w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej na 2020 rok


Na  podstawie  art.249   ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o finansach  publicznych  (t.j.  Dz. U.  z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649)  zarządzam co następuje:
§ 1. Ustalam  plan  finansowy  dochodów  budżetu  miasta  na  2020 rok,  zgodnie  z załącznikiem  nr  1 do zarządzenia.
§ 2. Ustalam  plan  finansowy  wydatków  Urzędu  Miasta  jako  jednostki  budżetowej  na  2020 rok,  zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku.

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-01-21 14:15 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2020-01-21 14:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska