BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 59/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 maja 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 59/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz §17 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr XLIV/308/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 4407) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

  1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

  2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,

  3. Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu.

2. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

  1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

  2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,

  3. Joanna Wróbel-Siemiacka – Referat Polityki Gospodarczej.

3. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2019 powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

  1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

  2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,

  3. Joanna Wróbel-Siemiacka – Referat Polityki Gospodarczej.

§ 2

1. Komisje Konkursowe opiniują oferty zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowych stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz uwzględniając warunki poszczególnych konkursów.

2. Komisje do dnia 13 czerwca 2019 roku przedstawią Burmistrzowi Miasta Hajnówka propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

§ 3

Ustalam Regulamin Komisji Konkursowych, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Komisje Konkursowe ulegają rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi propozycji podziału środków.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2019-05-30 12:07 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2019-05-30 12:07 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska