Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 57/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 kwietnia 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 57/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie określenia sposobu dokonywania odpisów aktualizujących należności w Urzędzie Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art.10 ust.1 i 2 w związku z art.35b i 35 c ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U z 2017r. poz.2342) ) oraz § 10 ust.1, 2 i 4 rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U z 2017. poz.1911). ) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności w Urzędzie Miasta, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2018-06-14 09:16 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2018-06-14 09:16 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska