BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 55/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 maja 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 55/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 16 maja 2019r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Hajnówka

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz 506), art.8 pkt 1 i art. 23 ust.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym, zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018r., poz.1234, poz.1496, z 2019r., poz.756) oraz pkt 2 i pkt 8.1 rozdziału 4 załącznika do uchwały Nr III/21/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018r.
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2019-2023 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2019r., poz. 216) zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ustala się od 01 września 2019r. obowiązującą miesięczną stawkę bazową czynszu za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej:

    1.1. lokali mieszkalnych w wysokości 2,40 zł/m2

    1.2. lokali socjalnych w wysokości 1,38 zł/m2

  2. Stawka czynszu dla lokal zamienny ustalona jest na podstawie ust.1.

§2

Przy ustalaniu wysokości miesięcznych stawek czynszu, należy uwzględnić czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokali mieszkalnych określone w rozdziale 4 pkt 5 uchwały Nr III/21/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2019-2023.

§3

Traci moc zarządzenie Nr 71/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Gminy Miejskiej Hajnówka.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-01-09 10:24 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2020-01-09 10:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska