BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 54/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 maja 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 54/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/19 Burmistrza Miasta Hajnówka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji, wsparcia osób niepełnosprawnych i działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2019 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji, wsparcia osób niepełnosprawnych i działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2019 r., stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 45/19 Burmistrza Miasta Hajnówka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji, wsparcia osób niepełnosprawnych i działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Punkt VII otrzymuje następujące brzmienie:

„VII. Termin i zasady składania ofert:

1. Oferty realizacji zadań należy składać w wersji elektronicznej poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w terminie do dnia 27.05.2019 r.

2. Po złożeniu oferty przez serwis witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty), podpisać i dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. 219 do dnia 29.05.2019 r. godz. 15 30 (decyduje data wpływu).”

2) Punkt VIII.5. Otrzymuje brzmienie:

„5. Decyzja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podjęta do dnia 21.06.2019 r.”

§ 2

Informację o zmianie terminu składania ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.hajnowka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Hajnówka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-05-16 09:22 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2019-05-16 09:22 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska