BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 51/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 maja 2019 r.

Zarządzenie Nr 51/19

Burmistrza Miasta Hajnówka 

z dnia 10 maja 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce

 

            Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) zarządzam co następuje:

§ 1

            Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce z siedzibą przy ul. Działowa 1, 17 – 200 Hajnówka, w następującym składzie:

  1. Przedstawiciele Gminy Miejskiej Hajnówka – jako organu prowadzącego szkołę, w osobach:

1) Pan Jarosław Grygoruk  − przewodniczący Komisji

2) Pani Jolanta Stefaniuk − członek Komisji

3) Pani Barbara Dmitruk – członek Komisji

4) Pani Dorota Bondaruk – członek Komisji.

  1. Przedstawiciele Podlaskiego Kuratora Oświaty – jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w osobach:

1) Pani Grażyna Czyżewska − członek Komisji

2) Pan Mirosław Macko − członek Komisji

3) Pan Andrzej Korolczuk − członek Komisji

4) Pani Agnieszka Kuć – członek Komisji.

  1. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej, w osobach:

1) Pani Tamara Kuźma – członek Komisji

2) Pani Lucyna Smyk – członek Komisji.

  1. Przedstawiciele Rady Rodziców, w osobach :

1) Pani  Anetta Sienkiewicz – członek Komisji

2) Pan Andrzej Omelianiuk – członek Komisji.

  1. Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, w osobach:

1) Pani Alina Pytel – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego − członek Komisji

2) Pan Robert Kacprzak – przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku – członek Komisji

3) Pani Krystyna Kościewicz – przedstawiciel Zarządu Forum Związków Zawodowych województwa podlaskiego – członek Komisji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                                                               Burmistrz Jerzy Sirak     


Data wytworzenia: 2019-05-10 10:03 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2019-05-10 10:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-10 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk