Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 51/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 51/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 24 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych Gminy Miejskiej

Hajnówka w sferze wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz pkt 3b i 3c załącznika nr 1 do Programu współpracy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVII/254/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2018 r. poz. 989) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2018 r.:

  1. Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2018

  2. Kolonie dla dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS.

§ 2

Treści ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1, stanowią odpowiednio załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-04-24 13:29 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2018-04-24 13:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska