BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 50/2019 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 8 maja 2019 r.

                                                                           ZARZĄDZENIE Nr 50/2019
                                                                       BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
                                                                                 z dnia 8 maja 2019 r.
                                          w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Hajnówka.


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. , poz. 506 ) i art. 39 ust. 1 i 2 , art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, poz.1669),  art.77  2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz.917, poz. 1000, poz. 1076, poz. 1608, poz. 1629, poz. 2215, poz. 2244, z 2019 r. poz. 730) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936, poz. 2437), zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Hajnówka stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Traci moc:
– Zarządzenie Nr 28/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 06 kwietnia 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Hajnówka,
– Zarządzenie Nr 20/16   Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Hajnówka,
– Zarządzenie Nr 115/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Hajnówka.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.
§ 4. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hajnówka.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    B U R M I S T RZ  Jerzy Sirak     


Data wytworzenia: 2019-05-09 07:57 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2019-05-09 07:57 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-09 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk