BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 49/2019 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 8 maja 2019 r.

                                                                                     ZARZĄDZENIE  Nr 49/2019

                                                  BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 8 maja 2019r.                                                                                                  

         w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej  i organizowania egzaminu kończącego tę służbę kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Hajnówka.      

   Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 19 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, poz. 1669 ) Burmistrz Miasta Hajnówka zarządza, co następuje:   

                                                                                                                                     §1.

Zarządzenie reguluje szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Hajnówka podejmujących po raz pierwszy pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym w czasie trwania zawartej z nimi umowy o pracę na czas określony, za wyjątkiem kierowników jednostek organizacyjnych, których status prawny określają odrębne przepisy.

                                                                                                                                      §2.

Nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów  kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej  sprawuje Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka.

                                                                                                                                      § 3.

Szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej określa Regulamin przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Hajnówka, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                                                                                                      § 4.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.         

 

                                                                                                        B U R M I S T R Z

                                                                                                             Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-05-10 12:39 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2019-05-10 12:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-10 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk