Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 49/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 kwietnia 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 49/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 16 kwietnia 2018 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

Na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077 ) oraz §11 Uchwały Nr XXXV/241/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam  zaciągnąć  kredyt długoterminowy  w kwocie 5.125.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 2. Zaciągnięty kredyt będzie spłacany w latach 2019-2027 z dochodów własnych gminy.

§ 3. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-05-29 09:24 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2018-05-29 09:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska