BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 48/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 kwietnia 2019r.

Zarządzenie Nr 48/2019

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

 

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz.2077, z 2018r. poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693, poz.2354, poz.2500; z 2019r. poz.303, poz.326, poz.534) oraz §11 Uchwały Nr III/12/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2019, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  1. dochody budżetowe - 83.207.781zł tego:

    a) bieżące w wysokości 75.076.243zł,

    b)majątkowe w wysokości 8.131.538zł

  2. wydatki budżetowe - 94.883.913zł, z tego:

    a) bieżące w wysokości 72.214.790zł

    b) majątkowe w wysokości 22.669.123zł

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-05-14 11:37 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2019-05-14 11:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska