Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 48/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 kwietnia 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 48/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce

 

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce z siedzibą przy ul.Działowa 1, 17 – 200 Hajnówka w następującym składzie:

  1. Przedstawiciele Gminy Miejskiej Hajnówka – jako organu prowadzącego szkołę w osobach:

1) Pan Jarosław Grygoruk − przewodniczący Komisji

2) Pani Jolanta Stefaniuk − członek Komisji

3) Pani Elżbieta Prokopiuk – członek Komisji.

  1. Przedstawiciele Podlaskiego Kuratora Oświaty – jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny w osobach:

1) Pani Barbara Gradkowska − członek Komisji

2) Pani Olga Granacka − członek Komisji

3) Pan Andrzej Korolczuk − członek Komisji.

  1. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej w osobach:

1) Pani Tamara Kuźma – członek Komisji

2) Pan Leszek Kabasa – członek Komisji.

  1. Przedstawiciele Rady Rodziców w osobach :

1) Pani Agnieszka Masalska – członek Komisji

2) Pani Andrzej Omelianiuk – członek Komisji.

  1. Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych w osobach:

1) Pani Grażyna Danuta Jóźwik – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego − członek Komisji

2) Pan Robert Kacprzak – przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku – członek Komisji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-04-17 09:47 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2018-04-17 09:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska