BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 44/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 kwietnia 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2020

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 14 kwietnia 2020r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, poz.1309, poz. 1696, poz. 1815, poz.1571 ), oraz § 15 ust.1 i 2 uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 263, poz. 2802, poz. 2807; z 2008r., Nr 159, poz.1554, z 2010r., Nr 213, poz.2628,z 2011r., Nr 183, poz. 2198, z 2016r., poz.2478) i § 3 załącznika do zarządzenia Nr 51/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka, Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu położonego przy ul. 3 Maja 45 w Hajnówce w składzie:

1 Agnieszka Parfieniuk - przewodnicząca

2. Wiesława Raczkowska - członek

3. Barbara Dmitruk - członek

4. Urszula Kazimiruk - członek

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-06-24 10:03 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2020-06-24 10:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska