BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 40/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 16 kwietnia 2019r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.) oraz § l ust. l Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587 )zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce z siedzibą przy ul. Nowowarszwska 20, 17 – 200 Hajnówka.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, na stronie Urzędu Miasta Hajnówka i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-04-17 11:43 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2019-04-17 11:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska