Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 36/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 kwietnia 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 36/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Miasta

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r., poz.130), art. 3 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108), § 5 ust. 2 pkt 13 załącznika do Zarządzenia Nr 14/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 24 stycznia 2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Hajnówka, zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważniam Panią Jolantę Stefaniuk – Kierownika Zespołu Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka do prowadzenie następujących spraw:

1. Podejmowania czynności w imieniu pracodawcy z zakresu prawa pracy w stosunku do:

  1. pracowników Zespołu Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta w zakresie:
    a) udzielania urlopów wypoczynkowych,

  2. dyrektorów szkół i przedszkoli samorządowych w zakresie:
    a) udzielania urlopów wypoczynkowych,
    b) delegowania w sprawach służbowych poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy.


2. Podpisywania pism wychodzących na zewnątrz Urzędu w sprawach z zakresu działalności Zespołu Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka z wyłączeniem pism wymagających obligatoryjnie podpisu Burmistrza.

§ 2

Tracą moc:

  1. Zarządzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania innych spraw w imieniu Burmistrza Miasta.

  2. Zarządzenie Nr 33/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania innych spraw w imieniu Burmistrza Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-04-11 09:22 Autor: Jolanta Stefaniuk Data publikacji: 2018-04-11 09:22 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska