Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 35/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2020

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr XII/87/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5702), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2020 r.

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, o którym mowa w ust. 1, zawiera wykaz oferentów i ofert biorących udział w konkursie oraz wysokość przyznanych środków publicznych i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-03-24 11:33 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2020-03-24 11:33 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska