Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 35/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 kwietnia 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 35/18
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 05 kwietnia 2018r.
w sprawie odwołania Pani Ireny Hapunik  ze stanowiska  Dyrektora  Przedszkola nr 1 w Hajnówce

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) i art. 66 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),  zarządzam co następuje:
§ 1
 Odwołuję Panią Irenę Hapunik ze stanowiska Dyrektora  Przedszkola nr 1 w Hajnówce z dniem  31 sierpnia 2018 r. z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, począwszy od 01 czerwca 2018 r., ze skutkiem na 31 sierpnia 2018 r.
§ 2
Odwołanie następuje z powodu złożenia przez Panią Irenę Hapunik rezygnacji z zajmowanego stanowiska dyrektora  Przedszkola nr 1 w Hajnówce.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-04-05 12:16 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2018-04-05 12:16 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska