BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 32/2020
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka


Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1

Zmianie ulega Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2


Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przeprowadzenia rekrutacji szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka zgodnie z terminami, o których mowa w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.


§ 3


Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hajnówka, na stronach internetowych: Urzędu Miasta Hajnówka oraz przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Hajnówka.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Hajnówka.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

 

 


Data wytworzenia: 2020-03-19 09:54 Autor: Dorota Bondaruk Data publikacji: 2020-03-19 09:54 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-19 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk