BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 31/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2020r.

ZARZĄDZENIE Nr 31/2020

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz §17 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr XII/87/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5702) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W celu zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2020 r. powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Jarosław Grygoruk – członek komisji,

2) Barbara Dmitruk – członek komisji,

3) Anna Pacewicz – członek komisji,

4) Magdalena Chirko – członek komisji,

5) Agnieszka Olender – ekspert.

§ 2

1. Komisja Konkursowa opiniuje oferty zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz z uwzględnieniem warunków konkursu.

2. Komisja do dnia 22 marca 2020 roku przedstawi Burmistrzowi Miasta Hajnówka propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

§ 3

Ustalam Regulamin Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-06-24 09:46 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2020-06-24 09:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska