Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 31/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 marca 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 31/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr XLIV/308/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 4407), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Rozstrzygam otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

  1. Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi,

  2. Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową,

  3. Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczyniają się do postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami,

  4. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce,

  5. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce,

  6. Edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami,

  7. Edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi.

2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursów, o których mowa w ust. 1, zawiera wykaz oferentów i ofert biorących udział w konkursie oraz wysokość przyznanych środków publicznych i stanowi odpowiednio załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-03-29 13:48 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2019-03-29 13:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska