Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 30/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2020
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowicy miejskiej przy ul. Targowej 74 i miejscu handlu
przy ul. 3 Maja 38 w Hajnówce


Na  podstawie  art. 41 ust. 2 w związku  z art. 40 ust. 1,  ust. 2 pkt 4,  ust. 3 oraz  art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U.  z 2019 r.  poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696,
poz. 1815), art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz 1461) zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu ochrony życia i zdrowia mieszkańców przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem  się  choroby  zakaźnej  u ludzi  wywołanej  tym  wirusem  zakazuje  się  handlu  przy ul. Targowej 74 i miejscu handlu przy ul. 3 Maja 38 w Hajnówce.
§ 2. Zakaz obowiązuje od dnia ogłoszenia zarządzenia do czasu jego odwołania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi  w życie  z dniem  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Podlaskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2020-03-20 07:44 Autor: Marta Wilson-Trochimczyk Data publikacji: 2020-03-20 07:44 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska