Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 3/20 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 stycznia 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 3/20

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz §17 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr XII/87/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5702) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2020 powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

2) Ewa Jarmoc – Referat Polityki Gospodarczej,

3) Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej.

2. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

2) Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,

3) Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu.

3. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

2) Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu,

3) Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej.

4. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

2) Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu,

3) Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarcze.

5. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

2) Ewa Jarmoc – Referat Polityki Gospodarczej,

3) Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej.

6. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

2) Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu,

3) Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej.

7. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta Hajnówka powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

2) Emilia Korolczuk – Referat Polityki Gospodarczej,

3) Ewa Jarmoc – Referat Polityki Gospodarczej.

8. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

2) Marta Wilson-Trochimczyk – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

3) Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej.

9. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1) Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

2) Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,

3) Jolanta Stefaniuk – Kierownik Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu.


 

§ 2

1. Komisje Konkursowe opiniują oferty zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowych stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz uwzględniając warunki poszczególnych konkursów.

2. Komisje do dnia 18.01.2020 roku przedstawią Burmistrzowi Miasta Hajnówka propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

§ 3

Ustalam Regulamin Komisji Konkursowych, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Komisje Konkursowe ulegają rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi propozycji podziału środków.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Burmistrz Miasta Hajnówka


 

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-01-13 10:07 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2020-01-13 10:07 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska