Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 3/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 4 stycznia 2019 r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE NR 3/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 4 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz §17 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr XLIV/308/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 4407) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

 2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,

 3. Jolanta Stefaniuk – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu.

2. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

 2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,

 3. Joanna Wróbel – koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2019 powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

 2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,

 3. Joanna Wróbel – koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Organizacja sportowych zawodów i rozgrywek międzyszkolnych w Hajnówce powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka

 2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej

 3. Jolanta Stefaniuk – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu.

5. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z  terenu miasta Hajnówka powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka

 2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej

 3. Jolanta Stefaniuk – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu.

6. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka

 2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej

 3. Jolanta Stefaniuk – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu.

7. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Organizacja festiwalu muzyki rockowej w Hajnówce powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka

 2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej

 3. Jolanta Stefaniuk – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu.

8. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych z terenu miasta Hajnówka powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

 2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,

 3. Marta Trochimczyk – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

9. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Działania na rzecz rozwoju turystyki i promocji miasta Hajnówka powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka

 2. Monika Aleksiejuk – Referat Polityki Gospodarczej

 3. Paweł Denisiuk – Referat Polityki Gospodarczej.


 

§ 2

1. Komisje Konkursowe opiniują oferty zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowych stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz uwzględniając warunki poszczególnych konkursów.

2. Komisje do dnia 30.06.2018 roku przedstawią Burmistrzowi Miasta Hajnówka propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

§ 3

Ustalam Regulamin Komisji Konkursowych, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Komisje Konkursowe ulegają rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi propozycji podziału środków.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-01-11 11:48 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2019-01-11 11:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-11 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk