BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 marca 2020

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 13 marca 2020 roku

w sprawie zawieszenia działalności żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i na podstawie Polecenia Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2020 r. znak ZK-I.967.16.2020.BT, art. 11 ust.1,2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz 374) i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 326) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z Poleceniem Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2020 r., w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wywołanej wirusem
SARS-CoV-2, zarządza się zawieszenie do odwołania działalności żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-06-24 08:22 Autor: Paweł Denisiuk Data publikacji: 2020-06-24 08:22 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska