Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE NR 29/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 marca 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 29/19

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz §17 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały Nr XLIV/308/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 4407) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

 2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,

 3. Jolanta Stefaniuk – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu.

2. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

 2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,

 3. Jolanta Stefaniuk – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu.

3. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczyniają się do podstaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

 2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,

 3. Jolanta Stefaniuk – Zespół Oświaty, Kultury i Sportu.

4. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

 2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,

 3. Emilia Korolczuk – Referat Polityki Gospodarczej.

5. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

 2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,

 3. Emilia Korolczuk – Referat Polityki Gospodarczej.

6. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Edukacja w zakresie właściwego postępowania z odpadami powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

 2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,

 3. Marta Wilson-Trochimczyk – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

7. W celu zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego pn. Edukacja w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, zapobiegania ich bezdomności oraz zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt towarzyszących (psów i kotów) i właściwej opieki nad nimi powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Gminy Miejskiej Hajnówka,

 2. Barbara Dmitruk – Referat Polityki Gospodarczej,

 3. Marta Wilson-Trochimczyk – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

   

§ 2

1. Komisje Konkursowe opiniują oferty zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowych stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz uwzględniając warunki poszczególnych konkursów.

2. Komisje do dnia 28 marca 2019 roku przedstawią Burmistrzowi Miasta Hajnówka propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

§ 3

Ustalam Regulamin Komisji Konkursowych, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Komisje Konkursowe ulegają rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi propozycji podziału środków.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Miasta Hajnówka


 

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-01-09 10:10 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2020-01-09 10:10 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska