Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 28/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 marca 2020r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2020

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych w 2020 r.:

  1. Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową;

  2. Aktywizacja i integracja osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Hajnówka;

  3. Wspieranie inicjatyw i działań, które przyczyniają się do kształtowania postaw tolerancji i otwartości wobec niepełnosprawności oraz wspieranie inicjatyw promujących walkę z wszelką nietolerancją, uprzedzeniami i stereotypami;

  4. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce;

  5. Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce;

  6. Przywracanie sprawności psychofizycznej poprzez rehabilitację osób po operacji raka piersi;

  7. Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Hajnówka.

§ 2

Treści ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1, stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-03-12 09:11 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2020-03-12 09:11 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska