Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 27/19 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 marca 2019r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 27/2019

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 19 marca 2019 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

 

Na podstawie art.89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077 ) oraz §11 Uchwały Nr III/12/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na 2019 rok, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam  zaciągnąć  kredyt w wysokości 7.735.000zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przedsięwzięcia” „Hajnówka OdNowa” rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie miasta Hajnówka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

§ 2. Źródłem spłaty kredytu będzie dofinansowanie przyznane przez Samorząd Województwa Podlaskiego na podstawie zawartej umowy nr UDA-RPPD.08.05.00-20-0009/18-00 z dnia 29 czerwca 2018r.

§ 3. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-03-29 14:08 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2019-03-29 14:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska