BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 26 lutego 2020r.

Zarządzenie Nr 25/2020

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce

 

Na podstawie Uchwały Nr XXXII/193/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Hajnówka uprawnienia w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z Parku Wodnego (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2010 roku, Nr 5, poz. 79),

zarządzam co następuje:

§ 1

 

Ustalam wysokość cen i opłat za korzystanie z usług zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 131/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.03.2020 roku.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-03-03 08:55 Autor: Mirosław Chilimoniuk Data publikacji: 2020-03-03 08:55 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska