Menu Tematyczne

Ostatnio dodane

ZARZĄDZENIE Nr 23/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 marca 2018r.

Drukuj
1 2 3

ZARZĄDZENIE Nr 23/18

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok

 

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077), z a r z ą d z a m co następuje:

 

§ 1 Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 80.114.677,00 zł

wykonanie dochodów wynosi - 79.279.174,27 zł

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 81.097.305,00 zł

wykonanie wydatków wynosi - 79.019.706,77zł

zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

  1. Radzie Miasta Hajnówka,

  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-04-20 14:30 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2018-04-20 14:30 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska