BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 21/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 13 lutego 2020r.

Zarządzenie Nr 21/2020

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 13 lutego 2020 roku

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta Hajnówka oraz prowadzenia spraw Gminy Miejskiej Hajnówka w imieniu Burmistrza Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art.14, art. 15, art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631, poz. 828, poz. 1781), § 5 ust. 2 pkt 8 i 13 załącznika do Zarządzenia Nr 9/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 14 stycznia 2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Hajnówka, zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Pana Ireneusza Kiendysia - Zastępcę Burmistrza Miasta Hajnówka do:

1) prowadzenia spraw oraz wydawania z mojego upoważnienia decyzji administracyjnych w sprawie zgromadzeń publicznych organizowanych w Hajnówce,

2) wyznaczenia w moim imieniu przedstawicieli do udziału w zgromadzeniach publicznych organizowanych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka,

3) udostępniania decyzji określonej w pkt. 1) właściwym podmiotom.

§ 2. Upoważnienie jest ważne w czasie pełnienia funkcji Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-06-22 14:29 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2020-06-22 14:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska