BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 20/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 lutego 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 lutego 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/2021 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 25 lutego 2021 r.w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miasta Hajnówka.


 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r.,  poz.713, poz. 1378 ), § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci Urzędowych ( Dz. U. z 1955 r. Nr 47, poz. 316,  z 1970 r. Nr 13, poz.116, poz.128, z 1973 r.   Nr 47, poz. 281, Nr 22, poz. 132, z 1990 r. Nr 73, poz. 436, z 1991 r. Nr 33, poz. 139 ) oraz § 9 ust. 1 zarządzenia Nr 117/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 grudnia  2020 r. w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Miasta  zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję Komisję do likwidacji nieaktualnych i zużytych pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miasta Hajnówka w następującym składzie:
1) Pan Jarosław Grygoruk – Przewodniczący komisji,
2) Pani Alicja Siemieniuk – członek komisji,
3) Pani Marlena Biegluk – członek  komisji.
§ 2
1. Likwidacji podlegają pieczęcie i pieczątki zużyte, uszkodzone oraz nieaktualne.
2. Pieczątki o których mowa w ust. 1 kierownik referatu, a w przypadku samodzielnych stanowisk pracy Sekretarz Gminy przekazuje do Referatu Społeczno - Administracyjnego z pisemnym wnioskiem o likwidację, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 117/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Miasta.   
2. Likwidacji pieczątek dokonuje się poprzez fizyczne zniszczenie uniemożliwiające ich identyfikację i dalsze użycie.  
3. Z czynności likwidacyjnych sporządza się protokół – którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 117/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 3 grudnia  2020 r.  w sprawie zasad zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Miasta.   
4. Protokoły z likwidacji pieczęci, pieczątek są podstawą do wykreślenia ich z rejestru pieczęci urzędowych i pieczątek.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.                                                                                                             
                                                                                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                                                                                         JERZY SIRAK


Data wytworzenia: 2021-02-25 13:59 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2021-02-25 13:59 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska