BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 20/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 lutego 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 20/2020

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 12 lutego 2020 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2020 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze rewitalizacji, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2020 r.

§ 2

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Uchylam zarządzenie nr 15/20 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Miejskiej Hajnówka w 2020 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

 Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-02-12 11:32 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2020-02-12 11:32 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-12 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk